Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? I Krakowska Konferencja Genealogiczna

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? I Krakowska Konferencja Genealogiczna

Autorem tekstu zaproszenia na I Konferencję Genealogiczną w Krakowie jest dr Przemysław Jędrzejewski (ur. 1987 roku w Olkuszu), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Sekretarz w Stowarzyszeniu Twoje Korzenie w Polsce z siedzibą oraz senior researcher w firmie Your Roots in Poland. Ukończył studia doktoranckie na kierunku historia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki związanej z historią administracji, gospodarki, przemian społecznych, historii miast, demografii i naturalnie genealogii. Na co dzień fan skoków narciarskich, podróży i liniowców pasażerskich.

Genealogia, jedna z głównych nauk pomocniczych historii stała się w ostatnich dekadach swego rodzaju fenomen w badaniach nad człowiekiem oraz jego historią i to na wielu płaszczyznach. W dobie informacji cyfrowej i łatwego dostępu do archiwaliów genealogią może zajmować się praktycznie każdy, choć wymaga to  przyswojenia pewnych umiejętności, typowych zwłaszcza dla historyków. Na Zachodzie, w krajach anglosaskich, genealogię traktuje się jako osobną dyscyplinę naukową, poświęcając jej kursy i seminaria na uczelniach wyższych. Asumptem tego zjawiska jest „moda” na poszukiwanie własnych korzeni, tożsamości, wyrażona budową drzew genealogicznych i rekonstrukcją rodzinnej historii. Można to zauważyć zwłaszcza w USA, których obywatele coraz częściej zlecają kwerendy archiwalne i biblioteczne firmom genealogicznym –  rozwijającym się również w Polsce – a wszystko po to, by rozwikłać jak najwięcej tajemnic i jak najwierniej zrekonstruować obraz rodzinnej przeszłości.

W celu omówienia, zebrania i konfrontacji dotychczasowych ustaleń naukowych i praktycznych warsztatu i metod pracy genealoga, Koło Naukowe Doktorantów Historii UP wraz z Stowarzyszeniem Twoje Korzenie w Polsce zdecydowało się zorganizować pierwszą w Krakowie konferencję naukową połączoną z warsztatami genealogicznymi. Miejsce i instytucje wspierające nie zostały wybrane przypadkowo. Dość często poszukiwacze rodzinnych korzeni próbują ustalić losy swoich krewnych, którzy znaleźli się poza granicami kraju. Zasób archiwalny oraz wiedza pracowników dwóch pozostałych partnerów z pewnością będzie przydatna. Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń
i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest instytucją, której celem jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie materiałów związanych z przymusowymi migracjami, zwłaszcza Sybiraków, w tym źródeł do genealogii. Podobnie londyńskie Studium Polski Podziemnej, którego praca archiwalna skupia się na materiale historycznym członków Polski Podziemnej i ich działalności emigracyjnej.

Planuje się zorganizowanie siedmiu paneli dyskusyjnych poprzedzonych dwoma wykładami, których celem będzie zderzenie historycznego spojrzenia na genealogię jako naukę ze współczesną, komercyjną jej wizją jako usługi handlowej. Organizatorzy planują podzielić panele tematycznie tak, aby słuchacze w prostu sposób przyswoili wiedzę na temat genealogii, a praktycy z Polski i zagranicy swobodnie mogli podzielić się doświadczeniem. Wspólny czas chcielibyśmy poświęcić dyskusji nad źródłami do badań genealogicznych zgromadzonymi w kraju i zagranicą, działalności instytucji wspierających popularyzację genealogii oraz tworzących elektroniczne bazy danych, specyfice
i uwarunkowaniom prawnym poszukiwań genealogicznych w Polsce i zagranicą (na wybranych przykładach: Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii i USA), kwestii interdyscyplinarności (multidyscyplinarności) współczesnych badań nad genealogią – DNA, problemowi migracji i emigracji
w poszukiwaniach swoich przodków, jak również sprawie szeroko pojętej wielokulturowości w przedmiocie badań nad genealogią.

Konferencja zostanie wzbogacona o warsztaty genealogiczne przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia Twoje Korzenie, poświęcone m. in. metrykalnym i poza metrykalnym źródłom do badań nad genealogią, internetowym bazom danych i programom genealogicznym. Organizatorzy planują także wydanie dwujęzycznej monografii zbiorowej, stanowiącej zbiór artykułów przygotowywanych przez prelegentów. Uważamy, że organizacja tego przedsięwzięcia umożliwi integrację środowiska młodych naukowców z różnych ośrodków naukowych w Polsce.