MyHeritage publikuje Ogromną Kolekcję 463 Milionów Rekordów Historycznych z Francji

MyHeritage publikuje Ogromną Kolekcję 463 Milionów Rekordów Historycznych z Francji

Mamy ogromną przyjemność ogłosić publikację 463 milionów historycznych rekordów z Francji w 5 kolekcjach: urodzenia, małżeństwa, zgony i dwa spisy powszechne. Kolekcje te zapewniają najbardziej wszechstronnie dostępne pokrycie dla istotnych rekordów z Francji z XVIII, XIX i początku XX wieku. Do tej pory były one dostępne wyłącznie poprzez Filae, wiodącą francuską firmę zajmującą się genealogią, która w ostatnim czasie została przejęta przez MyHeritage. Zbiory pokrywają prawie każdy departament we Francji i zawierają wysokiej jakości indeks przepisanych rekordów i cyfrowe obrazy oryginalnych dokumentów. Miliony z tych rekordów są dostępne wyłącznie dla MyHeritage i Filae i nie można ich znaleźć na innych komercyjnych stronach. Do końca roku MyHeritage opublikuje setki milionów dodatkowych rekordów z Filae, co jeszcze bardziej ugruntuje pozycję MyHeritage, jako nieocenionego źródła dla każdego, kto bada swoje francuskie dziedzictwo. Te nowe kolekcje znacznie zwiększają ofertę rekordów historycznych MyHeritage z Francji, z całkowitą liczbą 509 mln francuskich rekordów i zwiększając całkowitą liczbę rekordów historycznych na MyHeritage do 15,6 mld.

Oto nieco więcej informacji na temat każdej z kolekcji:

 1. Francja, Chrzty kościelne i narodziny cywilne – Indeks chrztów kościelnych i narodzin we Francji od 1650 do 1900 ze zdjęciami – 154 466 538 rekordów

 2. Francja, Śluby kościelne i cywilne – Indeks małżeństw kościelnych i cywilnych we Francji od 1650 do 1916 roku ze zdjęciami – 125 341 103 rekordów

 3. Francja, Pochówki kościelne i Cywilny rejestr zgonów – Indeks pochówków kościelnych i zgonów cywilnych od 1650 do 1945 roku ze zdjęciami – 149 151 219 rekordów

 4. Spis ludności Francji z 1872 r. – Indeks spisu ludności Francji z 1872 roku ze zdjęciami – 16 454 086 rekordów

 5. Spis ludności we Francji w 1906 r. – Indeks spisu ludności Francji z 1906 roku ze zdjęciami – 17 629 052 rekordów

Zawartość francuskich zbiorów dotyczących narodzin, małżeństw i zgonów

Kolekcje: MyHeritage chrzty/urodzenia, małżeństwa i zgony/pochówki obejmują wieki francuskiej historii i zawierają miliony rekordów witalnych, które są ekskluzywne i nie można ich znaleźć na innych komercyjnych stronach genealogicznych. Zbiory te służą jako główne źródło francuskich rekordów witalnych, obejmujące wszystkie departamenty w kraju i obejmujące większość francuskiej populacji od XVIII wieku.

Każdy z tych zbiorów zawiera zarówno rejestry parafialne, jak i rejestry cywilne. Już od XVI wieku proboszczowie parafii gromadzili w rejestrach parafialnych zapisy dotyczące chrztu, małżeństwa i pochówku. W samym środku Rewolucji Francuskiej, w 1792 roku, Zgromadzenie Ustawodawcze zadeklarowało, że ważne wydarzenia powinny być rejestrowane przez urzędników cywilnych. Burmistrzowie otrzymali zadanie zbierania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu. Wszystkie 3 kolekcje obejmują zarówno przed- jak i po-rewolucyjną Francję.

W poniższej infografice można zobaczyć więcej szczegółów na temat zasięgu geograficznego parafii i rejestrów cywilnych w zbiorach MyHeritage. Poprzez kolor ciemnoróżowym oznaczono działy, które są pokryte przez każdy z okresów historycznych i typów rekordów.

Na pierwszej infografice można zobaczyć zasięg departamentalny cywilnych aktów urodzenia, małżeństw i zgonu, które zostały zebrane po 1792 roku. Zbiory te obejmują 95 z 96 departamentów metropolitalnych i 4 z 5 departamentów zamorskich.

Działy w kolorze ciemnoróżowym pokazują zasięg geograficzny cywilnych aktów urodzenia, małżeństw i zgonu w zbiorach francuskich MyHeritage.

Działy w kolorze ciemnoróżowym pokazują zasięg geograficzny cywilnych aktów urodzenia, małżeństw i zgonu w zbiorach francuskich MyHeritage.

Na poniższej infografice można znaleźć zasięg departamentalny parafialnych rejestrów chrztów, małżeństw i pochówków, które zostały zebrane przed 1792 rokiem.

Działy w kolorze ciemnoróżowym pokazują zasięg geograficzny parafialnych rekordów chrztu, małżeństwa i śmierci w zbiorach francuskich MyHeritage.

Działy w kolorze ciemnoróżowym pokazują zasięg geograficzny parafialnych rekordów chrztu, małżeństwa i śmierci w zbiorach francuskich MyHeritage.

Francja, Chrzty kościelne i cywilny rejestr narodzin

156 milionów rekordów w kolekcji zawierają chrzty kościelne i urodzenia cywilne zarejestrowane we Francji oraz zawierają zdjęcia. Wiele z tych rekordów narodzin jest dostępnych wyłącznie dla MyHeritage i Filae. Zindeksowane rekordy zawierają imię dziecka, datę urodzenia i miejsce urodzenia, a zdjęcia powiązane z rekordami dostarczają dodatkowych informacji na temat rodziców dziecka.

Zbiór rozpoczyna się od okresu, kiedy księża zaczęli udzielać i dokumentować chrzty nowo narodzonych dzieci, od 1539 roku, a następnie kontynuuje narodziny rejestrowane przez urzędników stanu cywilnego od 1792 do 1900 roku.

Rejestrowanie chrztów oficjalnie rozpoczęło się w 1539 r. na mocy edyktu Franciszka I. Zgodnie z zaleceniami Soboru Trydenckiego, który zakończył się w 1563 r., oraz kanonem wydanym przez papieża Piusa IV 26 stycznia 1564 r., proboszczowie zostali poinstruowani, aby prowadzić pisemne rejestry chrztów, podając imię dziecka i rodziców (często odnotowując tylko imię i naziwsko matki) oraz datę chrztu. Kanon z 1564 r. i kolejny edykt z 1579 r. stały się głównym motorem reformy wśród duchowieństwa, aby przyjąć te praktyki prowadzenia rejestrów. W 1667 roku dodatkowa reforma w ramach „Kodeksu Ludwika” wymagała zapisania pełnego imienia matki i podpisania aktu przez ojca i rodziców chrzestnych. Od roku 1736 miała być również podawana faktyczna data urodzenia dziecka.

Cywilne rejestry urodzeń zostały wprowadzone po raz pierwszy we wrześniu 1792 roku i zawierają dodatkowe informacje, takie jak miejsce, data i czas rejestracji, jak również pełne imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców (nazwisko panieńskie matki), wiek, zawód i miejsce zamieszkania. Rejestrowanie i prowadzenie akt stanu cywilnego należało do obowiązków burmistrza, który pełnił również funkcję urzędnika stanu cywilnego (Officer de l’Etat Civil) – choć często funkcja ta była delegowana do innego urzędnika w ratuszu. O narodzinach należało powiadomić sekretarza w ciągu 3 dni.

Przeszukuj kolekcje Francja, Chrzest kościelny i Cywilny rejestr narodzin

Francja, Śluby kościelne i cywilne

Ta kolekcja 126 milionów rekordów składa się z małżeństw kościelnych, cywilnych i wybranych ogłoszeń o małżeństwie (ogłoszenia o zamiarze zawarcia małżeństwa) zarejestrowanych we Francji i zawiera zdjęcia. Wiele z tych rekordów jest dostępnych wyłącznie dla MyHeritage i Filae. Zindeksowane rekordy zawierają imię i nazwisko panny młodej i pana młodego, datę ślubu i miejsce ślubu. Dodatkowe szczegóły można często znaleźć na każdym zdjęciu pozwiązanym z rekordem, w tym informacje o datach i miejscach urodzenia pary, imiona ich rodziców, a jeśli to istotne, informacje związane ze śmiercią jednego lub więcej rodziców. Zawarte są również nazwiska i dane świadków, często z odnotowanymi związkami z parą młodą.

Podczas rewolucji francuskiej, począwszy od 1792 roku, małżeństwa religijne przestały być prawnie ważne, a pary chcące zawrzeć związek małżeński musiały zawrzeć go cywilnie. Prawo uchwalone w 1798 roku wymagało, aby obywatele brali ślub w siedzibie kantonu, a nie w lokalnej gminie. Prawo to zostało zniesione w 1800 roku, kiedy to pary mogły ponownie zawierać związki małżeńskie w swoich gminach. Z wyjątkiem tego krótkiego okresu (1789-1800), zwyczajem było, że przynajmniej jeden z członków przyszłego małżeństwa musiał być mieszkańcem gminy, w której zawierano ślub cywilny. Urzędnik stanu cywilnego (Officer de l’Etat Civil) rejestrował zawarte przez siebie małżeństwa, zazwyczaj w przepisanym formacie paragrafowym, oprawionym w księgę i przechowywanym w urzędzie stanu cywilnego.

Przeszukuj kolekcję Francja, Małżeństwa kościelne i cywilne

Francja, pochówki kościelne i cywilny rejestr zgonów

Ta kolekcja 149 milionów rekordów składa się z kościelnych pochówków i cywilnych zgonów zarejestrowanych we Francji i zawiera zdjęcia. Wiele z tych rekordów jest dostępnych wyłącznie dla MyHeritage i Filae. Zindeksowane rekordy zawierają imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci i miejsce śmierci. Dodatkowe szczegóły można często znaleźć na każdym zdjęciu pozwiązanym z rekordem, w tym informacje o dacie i miejscu urodzenia zmarłego, stanie cywilnym (wdowieństwo, rozwód), adresie zamieszkania, imionach rodziców lub nazwisko małżonka(ów) i czasami śmierci małżonka(ów). Zgony były zazwyczaj rejestrowane w ciągu dnia lub dwóch od śmierci w tej samej gminie, w której zmarła osoba.

Zazwyczaj podczas tworzenia zapisów było dwóch świadków lub informatorów, a często jeden z nich był bliskim krewnym zmarłego. Żołnierz, który zmarł z dala od domu, może być również znaleziony w tych aktach w mieście, w którym się urodził, ale zapisy takie często nie były wprowadzane do roku lub dwóch po śmierci żołnierza. Jeśli dziecko urodziło się martwe, informacje o nim znajdują się w aktach zgonu w gminie, w której nastąpiło martwe urodzenie.

Przeszukuj kolekcję Francja, Pogrzeby kościelne i cywilne

1872, Spisy Ludności z Francji

Kolekcja spisów powszechnych z 1872 roku składa się z 16 milionów rekordów z 67 departamentów Francji metropolitalnej i zawiera zdjęcia. Kolekcja zawiera imiona, nazwiska, wiek, miejsca urodzenia i informacje o miejscu zamieszkania. Dodatkowe szczegóły znalezione na każdym zdjęciu powiązanym z rekordem zawierają zawód, pokrewieństwo i narodowość.

MyHeritage dodatkowo wzbogacił te kolekcje poprzez wprowadzenie relacji w obrębie gospodarstwa domowego, zapewniając głębszy wgląd w powiązania rodzinne i zwiększając szanse na otrzymanie dopasowań do tych rekordów.

Spis z 1872 roku został przeprowadzony pomiędzy 15 kwietnia 1872 roku a 15 maja 1872 roku. Zapisy spisu powszechnego stanowią doskonałe źródło do znalezienia członków rodziny przodków, którzy mieszkali razem i zidentyfikowania ich relacji, wieku, przypuszczalnych lat urodzenia i miejsc urodzenia.

Od 1836 do 1936 roku, narodowy spis powszechny był przeprowadzany we Francji co 5 lat – z wyjątkiem lat 1871 i 1916. Spis z 1871 roku został opóźniony o rok do 1872 roku z powodu upadku II Cesarstwa Francuskiego w czasie wojny francusko-pruskiej (zwanej też we Francji wojną 1870 roku).

Przeszukuj kolekcję spisu ludności Francji z 1872 r.

Spis ludności we Francji w 1906 r.

Ta kolekcja spisów z 1906 roku składa się z 17,6 milionów rekordów i zawiera zdjęcia. Zindeksowane rekordy spisu powszechnego pochodzą z 63 departamentów we Francji i zawierają imiona, nazwiska, lata urodzenia, miejsca urodzenia i informacje o miejscu zamieszkania. Podobnie jak w przypadku spisu z 1872 roku, MyHeritage poprawił tę kolekcję spisów poprzez wprowadzenie danych o relacji między członkami gospodarstwa domowego, tam gdzie było to możliwe. Dodatkowe szczegóły na zdjęciu każdego rekordu zawierają zawód, relacje rodzinne i narodowość. Paryż nie jest uwzględniony w kolekcjach 1872 i 1906, ponieważ spis powszechny w Paryżu rozpoczął się dopiero w 1926 roku.

Oficjalnym dniem spisu był 4 marca 1906 roku.

Przeszukuj kolekcję spisu ludności Francji z 1906 r.

Przykładowe zapisy

Rekord sławnego francuskiego dziennikarza Émile Zola znajduje się w kolekcji Chrzty Kościelne i Narodziny Cywilne. W 1898 roku Zola wystosował odważny list otwarty do prezydenta Francji w artykule zatytułowanym J’accuse! protestując bezprawny proces żydowskiego oficera armii Alfreda Dreyfusa. Zola argumentował, że uprzedzenia religijne sądu doprowadziły do skazania Dreyfusa za zdradę i skazania go na dożywocie pomimo rażącego braku dowodów. Rekord MyHeritage udostępnia jego datę urodzenia, 2 kwietnia 1840; jego miejsce urodzenia, Paris 3e (Ancien), Paryż, Île-de-France, Francja; i źródło, Etat-civil – Archives de Paris. Rekord zawiera również zdjęcie oryginalnego rekordu.

Akt urodzenia Émile'a Zoli [Credit: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Akt urodzenia Émile’a Zoli [Credit: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Kolekcja Chrzty Kościelne i Cywilne Narodziny zawiera również rekord Sidonie Gabrielle Collette, wszechstronnie utalentowanej francuskiej pisarki, aktorki, dziennikarki i mima, znanej po prostu jako Collette. Rekord zawiera jej datę urodzenia, 29 stycznia 1873 roku; jej miejsce urodzenia, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, Francja; i źródło informacji, Archives de l’Yonne. Obok rekordu znajduje się zdjęcie oryginalnego rekordu.

Akt urodzenia Colette [Credit: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Akt urodzenia Colette [Credit: MyHeritage France, Church Baptisms and Civil Births]

Kolekcja Małżeństwa Kościelne i Cywilne zawiera akta ukochanego powieściopisarza Juliusza Verne’a, znanego z głośnych na całym świecie tytułów Dookoła świata w osiemdziesiąt dni i Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Zapis zawiera szczegóły jego małżeństwa z Honorine Morel. Małżeństwo zostało zawarte 10 stycznia 1857 roku w Paryżu. Rekordowi towarzyszy zdjęcie oryginalnego aktu.

Akt małżeństwa Jules'a Verne'a i Honorine Morel [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages]

Akt małżeństwa Jules’a Verne’a i Honorine Morel [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages]

Kolekcja Małżeństwa Kościelne i Cywilne zawiera również akt zakazu małżeństwa Jeana Jaurèsa, historyka i jednego z przywódców francuskiego ruchu socjalistycznego z początku XX wieku. Rekord stwierdza, że Jean Jaurès ogłosił swoje małżeństwo z Antoinette Marie Louise Bois, 20 czerwca 1886 roku w Albi, Tarn, Occitanie, Francja. Oprócz zindeksowanych informacji, rekord zawiera zeskanowany skan oryginalnego zakazu małżeństwa.

Akt małżeństwa Jean Jaurès'a i Antoinette Marie Louise Bois [Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages]

Akt małżeństwa Jean Jaurès’a i Antoinette Marie Louise Bois[Credit: MyHeritage France, Church Marriages and Civil Marriages]

Kolekcja Pogrzeby Kościelne i Zgony Cywilne zawiera rekord wpływowego francuskiego pisarza Marcela Prousta najbardziej znanego ze swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu. Rekord na MyHeritage zawiera szczegóły dotyczące daty śmierci Prousta i lokalizacji; 18 listopada 1922, Paryż i źródło informacji, Etat-civil – Archives de Paris. Rekord zawiera również zdjęcie oryginalnego rekordu.

Akt zgonu Marcela Prousta [MyHeritage France, Church Burials and Civil Deaths]

Akt zgonu Marcela Prousta [MyHeritage France, Church Burials and Civil Deaths]

Zapis o Claude Monecie, jednym z najbardziej znanych malarzy impresjonistów, znajduje się w spisie ludności z 1872 roku.

Zbliżenie na jeden z obrazów Moneta przedstawiających lilie wodne w Musee de l'Orangerie w Paryżu

Zbliżenie na jeden z obrazów Moneta przedstawiających lilie wodne w Musee de l’Orangerie w Paryżu

Rekord wymienia jego rok urodzenia jako 1841; miejsce urodzenia jako Seine, Île-de-France, Francja; jego wiek jako 31; i miejsce zamieszkania jako Argenteuil, Val-d’Oise, Île-de-France, Francja. Zawiera również zdjęcie oryginalnego rekordu.

Spis ludności z 1872 r. Claude Monet'a [Credit: MyHeritage 1872 France Census]

Spis ludności z 1872 r. Claude Monet’a [Credit: MyHeritage 1872 France Census]

Innym wartym uwagi zapisem w zbiorach francuskich jest spis ludności Jeana Moulina, jednego z przywódców francuskiego ruchu oporu w czasie II Wojny Światowej. Rekord składa się z kompleksowego indeksu, jak również ze skanu spisu powszechnego. MyHeritage wzbogacił tę kolekcję spisów powszechnych poprzez wprowadzenie relacji pomiędzy członkami gospodarstwa domowego. Możesz kliknąć na każde nazwisko, aby przejść pomiędzy rekordami różnych członków gospodarstwa domowego.

Spis powszechny Jeana Moulina[Credit: MyHeritage 1906 France Census]

Spis powszechny Jeana Moulina [Credit: MyHeritage 1906 France Census]

Podsumowanie

Dodanie tych francuskich kolekcji rekordów historycznych przynosi korzyści milionom entuzjastów genealogii we Francji i użytkownikom MyHeritage na całym świecie, którzy mają francuskie korzenie. 

Przeszukiwanie zbiorów na MyHeritage jest bezpłatne. Ponadto, rekordy będą automatycznie porównywane z 81 milionami drzew genealogicznych na MyHeritage przy użyciu technologii Record Matching, a użytkownicy będą automatycznie powiadamiani o dopasowaniach, które mogą pomóc im poszerzyć swoją wiedzę na temat historii rodziny i dokonać nowych odkryć. Aby w całości przeglądać te rekordy lub zapisać rekordy do swojego drzewa genealogicznego, będziesz potrzebował subskrypcji na dane lub subskrypcji kompletnej.

Życzymy wspaniałych odkryć!

Komentarze

Adres e-mail jest prywatny i nie będzie wyświetlany.

 • G

  głupek

  17 listopada, 2021

  Poprzez kolor ciemnoróżowym oznaczono działy. Czego nie rozumiesz?